showyourself

SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej

 

Firma Adwokacka Bartosz Parfieniuk obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.:

 

SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej II edycja

Nr POIR.02.03.03-20-0001/18

w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 

Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji 40 przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 30.06.2020., który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

 

Cele szczegółowe:

 

  • wzmocnienie wiedzy i potencjału firm należących do KKK;
  • wzmocnienie konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych;
  • wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów;
  • rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm;
  • inkubowanie wspólnych inwestycji, w tym opartych o innowacje.

W ramach projektu koordynator na rzecz członków klastra zorganizuje:

 

  • 7 misji gospodarczych, w tym do Singapuru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA oraz Norwegii;
  • 3 konferencje poświęcone nowym rynkom zbytu zgodnie z destynacjami misji gospodarczych PKB;
  • seminaria/szkolenia poświęcone przygotowaniu podmiotów uczestniczących w misjach gospodarczych do zagranicznej ekspansji;
  • 54 międzynarodowe wydarzenia targowe;
  • usługa doradcza związana z umiędzynarodowieniem.

 

Wartość projektu: 9 921 800,00 zł
Wartość dofinansowania: 6 701 550,00 zł

 
Firma Adwokacka Białystok
mapa
Zapraszamy do nas

 

 

ul. Marii Curie Skłodowskiej 3,

15-095 Białystok

 

telefon: 85 744 70 52, 85 742 12 24

komórkowy: 693 708 404

telefon/fax: 85 744 71 78

e-mail: biuro@firmaadwokacka.eu

www.DDSOFT.pl